Source Image Credits: Topich
ஆடுகளைத்தான் கோவில்கள் முன்பாக வெட்டுகிறார்க்ளே தவிர சிங்கங்களை அல்ல;
ஆடுகளாய் இருக்க வேண்டாம்%E2%80%9A சிங்கங்களை போல வீறு கொண்டு எழுங்கள்!

ஆடுகளைத்தான் கோவில்கள் முன்பாக வெட்டுகிறார்க்ளே தவிர சிங்கங்களை அல்ல;
ஆடுகளாய் இருக்க வேண்டாம், சிங்கங்களை போல வீறு கொண்டு எழுங்கள்!