Source Image Credits: Michael Hull
வலிமை வெற்றியினால் வருவதல்ல%E2%80%9A 
வெற்றிக்கான போராட்டத்தினால் வருவது

வலிமை வெற்றியினால் வருவதல்ல,
வெற்றிக்கான போராட்டத்தினால் வருவது