Source Image Credits: Caleb Wright
காதலிக்கலாமா என்று சிந்திப்பவர்கள்%E2%80%9A
சன்யாசம் வாங்கிக் கொள்ளலாமா என்று யோசிப்பவர்கள்%E2%80%9A
தற்கொலை செய்து கொள்ளலாமா என்று ஆராய்பவர்கள் எல்லாரும் ஒரே ரகம். நினைப்போடு சரி.

காதலிக்கலாமா என்று சிந்திப்பவர்கள்,
சன்யாசம் வாங்கிக் கொள்ளலாமா என்று யோசிப்பவர்கள்,
தற்கொலை செய்து கொள்ளலாமா என்று ஆராய்பவர்கள் எல்லாரும் ஒரே ரகம். நினைப்போடு சரி.