Source Image Credits: Ales Krivec
சரியான தருணத்திற்காக காத்திருக்காதீர்கள்%E2%80%9A
கிடைக்கின்ற தருணத்தை சரியாக பயன்படுத்த கற்றுக் கொள்ளுங்கள்!

சரியான தருணத்திற்காக காத்திருக்காதீர்கள்,
கிடைக்கின்ற தருணத்தை சரியாக பயன்படுத்த கற்றுக் கொள்ளுங்கள்!