Source Image Credits: Vincent van Zalinge
தோல்வி என்பது வெற்றிக்கு எதிரானதல்ல%E2%80%9A அதுவும் வெற்றியின் ஒரு பகுதியே!

தோல்வி என்பது வெற்றிக்கு எதிரானதல்ல, அதுவும் வெற்றியின் ஒரு பகுதியே!