Source Image Credits: Igor Ovsyannykov
முயற்சிகள் எப்போதும் தோல்வியடைவதில்லை%E2%80%9A முடிவுகள் மட்டுமே எதிர்பாராததாகிவிடுறது

முயற்சிகள் எப்போதும் தோல்வியடைவதில்லை, முடிவுகள் மட்டுமே எதிர்பாராததாகிவிடுறது