Source Image Credits: Boris Smokrovic
வெற்றியாளர்கள் பரிசளிக்கப்பட்டவர்களல்ல%E2%80%9A அவர்கள் கடினமாக உழைப்பவர்கள்%E2%80%9A
அதனால் வெற்றியை பரிசாகப் பெற்றவர்கள்

வெற்றியாளர்கள் பரிசளிக்கப்பட்டவர்களல்ல, அவர்கள் கடினமாக உழைப்பவர்கள்,
அதனால் வெற்றியை பரிசாகப் பெற்றவர்கள்