அமைதியான கடல் திறமையான
மாலுமிகளை உருவாக்குவதில்லை!

அமைதியான கடல் திறமையான
மாலுமிகளை உருவாக்குவதில்லை!