Source Image Credits: David Marcu
நிறைய படித்து%E2%80%9A மூளையை குறைவாக பயன்படுத்துபவன்%E2%80%9A சிந்தனை என்னும் சோம்பலில் விழுகிறான்

நிறைய படித்து, மூளையை குறைவாக பயன்படுத்துபவன், சிந்தனை என்னும் சோம்பலில் விழுகிறான்