உங்கள் எதிரிகளை எப்பொழுதும்
மன்னியுங்கள். ஏனெனில் உங்கள்
விரோதம் உங்கள் எதிரிகளை
எப்போதும் வருத்துவதில்லை

உங்கள் எதிரிகளை எப்பொழுதும்
மன்னியுங்கள். ஏனெனில் உங்கள்
விரோதம் உங்கள் எதிரிகளை
எப்போதும் வருத்துவதில்லை