சலிப்பிற்க்கு ஆர்வமே மருந்து. ஆர்வத்திற்கு மருந்துகள் கிடையாது.

சலிப்பிற்க்கு ஆர்வமே மருந்து. ஆர்வத்திற்கு மருந்துகள் கிடையாது.