Source Image Credits: Daniel Beilinson
சில விடயங்கள் உங்களுக்கு முக்கியம் எனில்%E2%80%9A
சூழ்நிலை உங்களுக்கு சாதகமாக இல்லையென்றாலும்%E2%80%9A அதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும்.

சில விடயங்கள் உங்களுக்கு முக்கியம் எனில்,
சூழ்நிலை உங்களுக்கு சாதகமாக இல்லையென்றாலும், அதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும்.