உங்களால் அது முடியும்%E2%80%9A ஆனால் அதை நீங்கள்தான் முடிக்க வேண்டும்

உங்களால் அது முடியும், ஆனால் அதை நீங்கள்தான் முடிக்க வேண்டும்