Source Image Credits: Anisur Rahman
சிலருக்கு என் அறிவுரைகள் மிகவும் பிடிக்கின்றன.
அதனால் பயன்படுத்தாமல் அதை பத்திரமாக பாதுகாக்கின்றனர்.

சிலருக்கு என் அறிவுரைகள் மிகவும் பிடிக்கின்றன.
அதனால் பயன்படுத்தாமல் அதை பத்திரமாக பாதுகாக்கின்றனர்.