Source Image Credits: Siddharth Bhogra
எப்போதாவது முயற்சித்து தோல்வியடைந்திருக்கிறீர்களா?
பரவாயில்லை%E2%80%9A மறுபடியும் முயற்சியுங்கள்%E2%80%9A
மறுபடியும் தோல்வியடையுங்கள்%E2%80%9A இன்னும் சிறப்பாக

எப்போதாவது முயற்சித்து தோல்வியடைந்திருக்கிறீர்களா?
பரவாயில்லை, மறுபடியும் முயற்சியுங்கள்,
மறுபடியும் தோல்வியடையுங்கள், இன்னும் சிறப்பாக