Source Image Credits: Timo Vijn
என் வாழ்வில் எனக்கு மிக அதிகமான துன்பங்களிருக்கின்றன%E2%80%9A
ஆனால் அது என் உதடுகளுக்கு தெரியாது.
அவை எப்போதும் சிரித்துக் கொண்டே இருக்கும்

என் வாழ்வில் எனக்கு மிக அதிகமான துன்பங்களிருக்கின்றன,
ஆனால் அது என் உதடுகளுக்கு தெரியாது.
அவை எப்போதும் சிரித்துக் கொண்டே இருக்கும்