Source Image Credits: Bill Williams
திருமணத்திற்கு முன்பு குழந்தை வளர்ப்பு பற்றி என்னிடம் ஆறு கோட்பாடுகள் இருந்தன.
இப்போது எனக்கு ஆறு குழந்தைகள்%E2%80%9A ஆனால் கோட்பாடுகள் ஒன்றுமில்லை

திருமணத்திற்கு முன்பு குழந்தை வளர்ப்பு பற்றி என்னிடம் ஆறு கோட்பாடுகள் இருந்தன.
இப்போது எனக்கு ஆறு குழந்தைகள், ஆனால் கோட்பாடுகள் ஒன்றுமில்லை