திறமை கடினமாக உழைக்காதபோது%E2%80%9A கடின உழைப்பு திறமையை வெல்கிறது

திறமை கடினமாக உழைக்காதபோது, கடின உழைப்பு திறமையை வெல்கிறது