உங்களால் எதுவும் முடியும்%E2%80%9A ஆனால் எல்லாம்
முடியாது. எனவே முக்கியமானவற்றுக்கு
முன்னுரிமை கொடுங்கள்

உங்களால் எதுவும் முடியும், ஆனால் எல்லாம்
முடியாது. எனவே முக்கியமானவற்றுக்கு
முன்னுரிமை கொடுங்கள்