திருமண உறவில் தோல்வி
காதலின்மையால் வருவதல்ல%E2%80%9A
நட்பின்மையால் வருவது

திருமண உறவில் தோல்வி
காதலின்மையால் வருவதல்ல,
நட்பின்மையால் வருவது