புற்கள் தாக்குபிடிக்கும் புயலில்%E2%80%9A புன்னைமரங்கள் வீழ்ந்துவிடுகின்றன

புற்கள் தாக்குபிடிக்கும் புயலில், புன்னைமரங்கள் வீழ்ந்துவிடுகின்றன