Source Image Credits: Elliot Yeo
கோழைக்கு மாற்றம் ஒரு பயம்%E2%80%9A
செல்வந்தனுக்கு மாற்றம் ஒரு அச்சுறுத்தல்%E2%80%9A
நம்பிக்கையாளனுக்கு மாற்றம் ஒரு வாய்ப்பு.

கோழைக்கு மாற்றம் ஒரு பயம்,
செல்வந்தனுக்கு மாற்றம் ஒரு அச்சுறுத்தல்,
நம்பிக்கையாளனுக்கு மாற்றம் ஒரு வாய்ப்பு.