முழுக்க முழுக்க சர்க்கரையாக இருந்து விடாதே%E2%80%9A உலகம் உன்னை விழுங்கி விடும்

முழுக்க முழுக்க சர்க்கரையாக இருந்து விடாதே, உலகம் உன்னை விழுங்கி விடும்