பல நேரங்களில் வெற்றிக்கும் தோல்விக்கும் உள்ள வேறுபாடு பேரார்வமும் நம்பிக்கையும் மட்டுமே.
அவைதான் இருண்ட நாட்களில் இருந்து உங்களை காப்பாற்றும்

பல நேரங்களில் வெற்றிக்கும் தோல்விக்கும் உள்ள வேறுபாடு பேரார்வமும் நம்பிக்கையும் மட்டுமே.
அவைதான் இருண்ட நாட்களில் இருந்து உங்களை காப்பாற்றும்