கடின உழைப்பு வெற்றியை தராவிட்டாலும்
வெற்றிக்கான வாய்ப்பை நிச்சயம் அதிகப்படுத்தும்.

கடின உழைப்பு வெற்றியை தராவிட்டாலும்
வெற்றிக்கான வாய்ப்பை நிச்சயம் அதிகப்படுத்தும்.