மரத்தில் ஏற முடியாத மனிதன்தான்
ஒருபோதும் மரத்திலிருந்து விழுந்ததில்லை
என்று பெருமை பேசி கொண்டிருப்பான்

மரத்தில் ஏற முடியாத மனிதன்தான்
ஒருபோதும் மரத்திலிருந்து விழுந்ததில்லை
என்று பெருமை பேசி கொண்டிருப்பான்