Source Image Credits: Bill Williams
பறக்க முடியாத போது ஓடுங்கள்%E2%80%9A
ஓட முடியவில்லையென்றால் நடங்கள்%E2%80%9A
நடக்க முடியவில்லையென்றால் தவழுங்கள்%E2%80%9A
எப்படியாவது முன்னேறிக்கொண்டே இருங்கள்

பறக்க முடியாத போது ஓடுங்கள்,
ஓட முடியவில்லையென்றால் நடங்கள்,
நடக்க முடியவில்லையென்றால் தவழுங்கள்,
எப்படியாவது முன்னேறிக்கொண்டே இருங்கள்