உங்களிடம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டே
இருக்கவேண்டிய கேள்வி%E2%80%9A

உங்களிடம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டே
இருக்கவேண்டிய கேள்வி,
“நீங்கள் சரியானவற்றுக்கு உங்கள்
நேரத்தை செலவிடுகிறீர்களா என்பதே”
ஏனெனில், உங்களிடம் இருப்பது
நேரம் ஒன்றுதான்