Source Image Credits: Nathan Dumlao
வாழ்வில் பலர் தோற்கின்றனர்.
அதற்கு காரணம்%E2%80%9A மிகப்பெரிய இலக்குகளில் தோல்வியடைவதல்ல%E2%80%9A
மிகச்சிறிய இலக்குகளில் வெற்றியடைவதே

வாழ்வில் பலர் தோற்கின்றனர்.
அதற்கு காரணம், மிகப்பெரிய இலக்குகளில் தோல்வியடைவதல்ல,
மிகச்சிறிய இலக்குகளில் வெற்றியடைவதே