Source Image Credits: David Marcu
வெற்றியாளர்கள் தோல்வியை எற்றுகொண்டதில்லை%E2%80%9A எற்றுக்கொள்பவர்கள் வெல்வதில்லை

வெற்றியாளர்கள் தோல்வியை எற்றுகொண்டதில்லை, எற்றுக்கொள்பவர்கள் வெல்வதில்லை