Source Image Credits: Good Free Photos
திறமை உப்பைவிட மலிவானது%E2%80%9A
ஆனால் திறமையானவர்களிடமிருந்து வேற்றியாளர்களை பிரிப்பது கடினமான உழைப்பு மட்டுமே

திறமை உப்பைவிட மலிவானது,
ஆனால் திறமையானவர்களிடமிருந்து வேற்றியாளர்களை பிரிப்பது கடினமான உழைப்பு மட்டுமே