Source Image Credits: Patti Black
வெற்றி என்பது திடீரென நிகழ்வது அல்ல%E2%80%9A
வெற்றி என்பது நாம் கற்றுக்கொண்டது%E2%80%9A பயிற்சி செய்தது மற்றும் பகிர்ந்து கொண்டது!

வெற்றி என்பது திடீரென நிகழ்வது அல்ல,
வெற்றி என்பது நாம் கற்றுக்கொண்டது, பயிற்சி செய்தது மற்றும் பகிர்ந்து கொண்டது!