Source Image Credits: Nick Karvounis
தனியாக நடக்க தயாராக இருங்கள்.
உங்களுடன் தொடங்கும் பலர் நீங்கள்
முடிக்கும்போது உங்களுடன் இருக்க மாட்டார்கள்

தனியாக நடக்க தயாராக இருங்கள்.
உங்களுடன் தொடங்கும் பலர் நீங்கள்
முடிக்கும்போது உங்களுடன் இருக்க மாட்டார்கள்