பின்னாலுள்ள என் பாலங்களை நான்
தகர்த்து விட்டேன்... அதன்பிறகு முன்னேறி
செல்வதை தவிர எனக்கு வேறு வழி இல்லை

பின்னாலுள்ள என் பாலங்களை நான்
தகர்த்து விட்டேன்… அதன்பிறகு முன்னேறி
செல்வதை தவிர எனக்கு வேறு வழி இல்லை