எதையும் பிரதிபலிக்காமல் படித்துக்கொண்டே
இருப்பதென்பது%E2%80%9A செரிமானம் இல்லாமல்
சாப்பிட்டுக்கொண்டே இருப்பதை போன்றது.

எதையும் பிரதிபலிக்காமல் படித்துக்கொண்டே
இருப்பதென்பது, செரிமானம் இல்லாமல்
சாப்பிட்டுக்கொண்டே இருப்பதை போன்றது.