Source Image Credits: Joshua Earle
வெற்றியின் தேவை%E2%80%9A மூச்சின் அளவு முக்கியமாகும்போது%E2%80%9A
நீங்கள் அதை அடைந்தே தீருவீர்கள்.
வெற்றி வேறு ரகசியம் இல்லை.

வெற்றியின் தேவை, மூச்சின் அளவு முக்கியமாகும்போது,
நீங்கள் அதை அடைந்தே தீருவீர்கள்.
வெற்றி வேறு ரகசியம் இல்லை.