கொள்கை அடிப்படையிலில்லாமல்%E2%80%9A
வெறும் உணர்ச்சி அடிப்படையில் மட்டும்
நாம் ஒன்று சேரும் வரை
இங்கு எந்த மாற்றமும் சாத்தியமில்லை

கொள்கை அடிப்படையிலில்லாமல்,
வெறும் உணர்ச்சி அடிப்படையில் மட்டும்
நாம் ஒன்று சேரும் வரை
இங்கு எந்த மாற்றமும் சாத்தியமில்லை