அழகு நம்மை சுற்றியே உள்ளது%E2%80%9A ஆனால் அதை
தெரிந்து கொள்ள பூந்தோட்டத்திற்குள்
நீங்கள் நடந்து செல்ல வேண்டும்

அழகு நம்மை சுற்றியே உள்ளது, ஆனால் அதை
தெரிந்து கொள்ள பூந்தோட்டத்திற்குள்
நீங்கள் நடந்து செல்ல வேண்டும்