உங்களின் எண்ணங்களை பிறர் எழுப்பும் சத்தத்தில் மூழ்கடிக்க அனுமதிக்காதீர்கள்!