பின்னாலுள்ள என் பாலங்களை நான் தகர்த்து விட்டேன்… அதன்பிறகு முன்னேறி செல்வதை தவிர எனக்கு வேறு வழி இல்லை