நிரந்தரமானவரைப் போல கனவு காணுங்கள், ஆனால் இன்றே இறப்பவர் போலே வாழுங்கள்