பெண்களுக்கு%E2%80%9A திருமணம் என்பது எப்போதும்
வாழ்வின் தொடக்கமாக இருக்க வேண்டுமே
தவிர முடிவாக இருக்கக் கூடாது

பெண்களுக்கு, திருமணம் என்பது எப்போதும்
வாழ்வின் தொடக்கமாக இருக்க வேண்டுமே
தவிர முடிவாக இருக்கக் கூடாது