Source Image Credits: Samantha Sophia
கலை%E2%80%9A சுதந்திரம் மற்றும் படைப்பாற்றல் ஆகியவை
அரசியலை விட சமுதாயத்தை வேகமாக மாற்றிவிடும்

கலை, சுதந்திரம் மற்றும் படைப்பாற்றல் ஆகியவை
அரசியலை விட சமுதாயத்தை வேகமாக மாற்றிவிடும்