விரக்தி%E2%80%9A கசப்பு மற்றும் ஒரு விதமான
உதவாத மனநிலையை வைத்துக்கொண்டு
உன்னால் எதையும் செய்ய முடியாது

விரக்தி, கசப்பு மற்றும் ஒரு விதமான
உதவாத மனநிலையை வைத்துக்கொண்டு
உன்னால் எதையும் செய்ய முடியாது