ஆண்மை என்ற சொல்லை அழிக்காமல்
பெண்களுக்கு விடுதலை இல்லை%E2%80%9A
மதம் என்ற கைவிலங்கை உடைக்காமல்
மக்களுக்கு விடுதலை இல்லை

ஆண்மை என்ற சொல்லை அழிக்காமல்
பெண்களுக்கு விடுதலை இல்லை,
மதம் என்ற கைவிலங்கை உடைக்காமல்
மக்களுக்கு விடுதலை இல்லை