எல்லா அரசுகளும் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தைச்
சேர்ந்த ஒருவரை தலைமைப் பொறுப்பில் நியமித்துவிட்டு%E2%80%9A
அச்சமூகத்தின் குரலை ஒடுக்க நினைக்கின்றனர்.
ஆனால் அதை நடக்க விடமாட்டேன்

எல்லா அரசுகளும் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தைச்
சேர்ந்த ஒருவரை தலைமைப் பொறுப்பில் நியமித்துவிட்டு,
அச்சமூகத்தின் குரலை ஒடுக்க நினைக்கின்றனர்.
ஆனால் அதை நடக்க விடமாட்டேன்