Source Image Credits: Srivatsa Sreenivasarao
கரையில் நின்று வேடிக்கை மட்டுமே பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் ஒருவனால்%E2%80%9A கடலை கடக்கவே முடியாது.

கரையில் நின்று வேடிக்கை மட்டுமே பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் ஒருவனால், கடலை கடக்கவே முடியாது.