Source Image Credits: Caleb Wright
எப்போதும் மிகச்சிறப்பான முயற்சியையும்%E2%80%9A உழைப்பையும் கொடுங்கள்
இன்று எதை நீங்கள் விதைக்கிறீர்களோ%E2%80%9A அதையே நாளை அறுவடை செய்யமுடியும்

எப்போதும் மிகச்சிறப்பான முயற்சியையும், உழைப்பையும் கொடுங்கள்
இன்று எதை நீங்கள் விதைக்கிறீர்களோ, அதையே நாளை அறுவடை செய்யமுடியும்