Source Image Credits: nattarin kraiwachirasit
ஒரு மகாராணியப் போல சிந்தியுங்கள்.
ஒரு மகாராணி தோல்வியைக் கண்டு அஞ்சுவதில்லை.
தோல்வி என்பது வெற்றியின் மற்றொரு படி

ஒரு மகாராணியப் போல சிந்தியுங்கள்.
ஒரு மகாராணி தோல்வியைக் கண்டு அஞ்சுவதில்லை.
தோல்வி என்பது வெற்றியின் மற்றொரு படி