Source Image Credits: Jairo Bochi
ஒரு பன்றியுடன் எப்பொழுதும் சண்டையிடாதீர்கள்.
ஏனெனில் நீங்கள் இருவருமே அழுக்காவீர்கள். ஆனால் பன்றி அதை ரசித்துக் கொண்டிருக்கும்

ஒரு பன்றியுடன் எப்பொழுதும் சண்டையிடாதீர்கள்.
ஏனெனில் நீங்கள் இருவருமே அழுக்காவீர்கள். ஆனால் பன்றி அதை ரசித்துக் கொண்டிருக்கும்